RODO

Informujemy Państwa, że Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  w Świdnicy zgodnie z art. 37 rozporządzenia ogólnego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych pana Leszka Malinowskiego , z którym kontakt jest możliwy  w siedzibie Poradni w godzinach urzędowania lub mailowo na adres:

iod@poradnia.swidnica.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

informujemy, że  Administratorem  jest Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy z siedzibą w Świdnicy;

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym kontakt możliwy jest poprzez: e-mail – iod@poradnia.swidnica.pl

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit.a, lit.b, lit c, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i  lit. h  w celu:

a) przetwarzania danych osobowych niezbędnych do  jest przygotowania do realizacji umów cywilnoprawnych,

b) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nieletnim zgodnie z obowiązujący przepisami prawa,
a w szczególności z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz prawidłowego wykonania obowiązków Poradni w związku
z realizowaniem przez nią celów ustawowych i statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, oraz udziału w zajęciach, terapiach oraz badaniach organizowanych przez Poradnię a także w przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia, dane będą przetwarzane w celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych będą:

organy nadzoru, uprawnione podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje dane w związku
z organizacją pracy Poradni na podstawie przepisów prawa , podmioty współpracujące z Poradnią w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie  z obowiązującym prawem – ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy;

W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Administrator,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo , iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia;

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.