Pierwsza wizyta w Zespole Poradni

Pierwsza wizyta w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Pierwsza wizyta w poradni to niejednokrotnie, zarówno dla dziecka, jak i rodzica/ opiekuna, sytuacja nowa. Warto przygotować  informacje o dotychczasowym funkcjonowaniu dziecka/ucznia.

  1. Zastanowić się nad powodami, które skłoniły do konsultacji w poradni. Mogą to być zauważane u dziecka trudności edukacyjne, wychowawcze czy w sferze emocjonalnej. Również i te, które wydają się mało istotne, mogą okazać się ważne na etapie wizyty diagnostycznej.
  2. Warto  przypomnieć sobie informacje dotyczące przebiegu rozwoju dziecka od urodzenia do chwili obecnej:

a)      stan zdrowia

–        przebyte choroby

–        stan narządów zmysłu: wzrok, słuch

–        schorzenia, choroby przewlekłe, dolegliwości

b)      przebieg ciąży i porodu

c)      rozwój fizyczny: kiedy dziecko zaczęło siadać, wstawać, chodzić

d)      mowa: kiedy dziecko wypowiedziało pierwsze sylaby, słowa, zdania

e)   samodzielność i czynności samoobsługowe: kiedy dziecko zaczęło samodzielnie jeść, zgłaszać potrzeby fizjologiczne (kiedy zakończyło trening czystości)

f)       inne: np. przebieg snu-zasypianie, ssanie palca, obgryzanie paznokci, kołysanie ciała, moczenie…

g)    informacje o karierze przedszkolnej i szkolnej: okres adaptacji, nawiązanie relacji z rówieśnikami, nabywanie umiejętności, stosowanie się do nor i obowiązujących zasad…

h)    czy w życiu dziecka miały miejsce znaczące wydarzenia, mogące mieć wpływ na jego funkcjonowanie (np: pojawienie się rodzeństwa, rozwód/ separacja rodziców, choroby dziecka bądź ważnych osób, rozłąki z opiekunami, zmiany miejsca zamieszkania, śmierć bliskich itp.). 

3.      Na pierwszą wizytę prosimy zabrać ze sobą:

  • książeczkę zdrowia dziecka
  • oceny opisowe dotyczące dziecka, w tym określające dojrzałość do podjęcia nauki (dzieci przedszkolne) oraz inne opinie o uczniu sporządzane przez pedagoga, wychowawcę dziecka, nauczycieli innych przedmiotów, jak również opinie innych osób zaangażowanych w pracę z dzieckiem (terapeuta, surdopedagog, logopeda, rehabilitant, itd.)
  • świadectwa szkolne, w tym informacje o ocenach śródrocznych
  • karty wypisowe ze szpitali, informacje o leczeniu specjalistycznym, listę przyjmowanych leków (jeśli dziecko leczy się specjalistycznie), zaświadczenia lekarskie specjalistów dotyczące postawionych rozpoznań)
  • okulary korekcyjne bądź aparat słuchowy (jeśli dziecko jest w nie zaopatrzone), leki specjalistyczne (jeśli dziecko wymagałoby ich zażycia w trakcie wizyty)
  • zeszyty ucznia szczególnie z języka polskiego, matematyki, języka obcego, kserokopie kart pracy ucznia udostępnionych przez szkołę.

Dostarczona dokumentacja jest przydatna w analizowaniu przyczyn trudności dziecka/ucznia, określenia dalszych działań, w tym doboru odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia diagnoz.