Oferta Zespołu Poradni

IMG_20191002_091738

IMG_20191002_092523

IMG_20191002_100211

IMG_20191002_100642

IMG_20191003_085916W związku z planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej opartej na wzajemnej współpracy, w dniach 2.10.2019 i 3.10.2019, gościliśmy w Poradni przedstawicieli przedszkoli, szkół i placówek. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane, m.in. z realizacją kształcenia specjalnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz innych form wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Panie wicedyrektor A. Jajko i K. Sosnowicz inspirowały uczestników do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Zaproponowały udział w Konferencji „Wyjść z cienia” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy, która odbędzie się 25.10.2019r. w sali widowiskowej na terenie I Liceum Ogólnokształcącego. Na zakończenie przedstawiły ofertę Poradni w obszarze wspomagania placówek oświatowych w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prosimy, aby Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek, w terminie do 15.10.2019r., złożyli do sekretariatów Zespołu Poradni, pisemne zapotrzebowania na poszczególne formy wsparcia.

Wspomaganie na terenie przedszkoli/szkół/placówek:

OFERTA

 • Trening koncentracji i logicznego myślenia dla uczniów kl. V-VIII (A. Grygianiec-Wodarz)
 • Zajęcia adresowane do uczniów z klas V-VI szkoł podstawowych, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w Internecie (K. Bryk, M. Figlewicz)
 • Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6 lat – realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych- ich celem jest zapoznanie dzieci z Internetem oraz uwrażliwienie ich na zagrożenia związane z korzystaniem z sieci (M. Gut, A. Miecznikiewicz)
 • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów (M. Gut, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz, K. Łysyk, M. Szychowiak)
 • Zajęcia dla dzieci sześcioletnich z elementami bajkoterapii (H. Stawnicka-Andrys prowadzone na terenie przedszkoli w Świebodzicach)
 • Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne dla dzieci przedszkolnych (M. Błaszczyk, na terenie przedszkoli w Świebodzicach)
 • Zajęcia profilaktyczno-integracyjne dla uczniów na różnych etapach edukacyjnych (pedagodzy, psycholodzy z Zespołu Poradni)
 • Trening kontroli złości- zajęcia dla dzieci i młodzieży (I. Galica, P. Grzywaczewska)
 • Wsparcie indywidualne lub grupowe nauczycieli w zakresie analizy gotowości do nauki w szkole, wskazaniu tych zachowań i umiejętności dziecka, które będą sprzyjać nauce w szkole oraz tych, które naukę w szkole utrudnią (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi Zespołu Poradni)
 • Wsparcie indywidualne lub grupowe rodziców w zakresie wskazania umiejętności, które trzeba rozwinąć, usprawnić oraz takich, na których można oprzeć wspieranie rozwoju dziecka (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi)
 • Badania logopedyczne (od 3 r.ż. tylko w przedszkolach/szkołach zapewniających odpowiednie warunki)
 • Badania słuchu – Program „Słyszę… (5-6 latki tylko w przedszkolach/szkołach zapewniających odpowiednie warunki)
 • Badania przesiewowe uzdolnień dla uczniów klas VI (M. Balwierz, L. Krawczyk, U. Hetmańczyk, M. Gut, K. Łysyk, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz)
 • Działania wspomagające pracę doradców zawodowych lub nauczycieli zajmujących się WSDZ (szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe)
 • Wsparcie nauczycieli przedszkoli/szkół w skutecznej pomocy dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania i emocji i in. (konsultacje, doradztwo)
 • Spotkania dla rodziców pt. „Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci przedszkolnych i w okresie wczesnoszkolnym” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, U. Hetmańczyk, K. Łysyk, M. Szychowiak)
 • Spotkania dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych: „Jak wspierać rozwój mowy dziecka?”, „Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój mowy dziecka” (M. Dutkiewicz)
 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych „Kim będę – podróż do krainy przyszłości” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas)
 • Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas I-IV: „Podróż do krainy zawodów”, „Moje indywidualne zasoby – zdolności, talenty, mocne strony”, „Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych jako sposób przeciwdziałania mowie nienawiści”, „Kształtowanie postawy tolerancji jako sposób przeciwdziałania mowie nienawiści” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas)
 • Warsztaty dla uczniów klas IV-VI: ”Rozpoznawanie, nazywanie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami” (z wykorzystaniem elementów pantomimy, U. Hetmańczyk)
 • Warsztaty dla uczniów klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych: „Akcja „Ja” – czas na zaprezentowanie siebie – zajęcia rozwijające sztukę pozytywnej autoprezentacji”, „Trudny świat emocji – temperament jako ważny czynnik podejmowania decyzji zawodowych”, „Zarządzanie czasem jako skuteczny sposób osiągania celów”, „Planuję, decyduję, działam – gra decyzyjna”, „Gotowość do zmian – jako ważny wyznacznik sukcesu na rynku pracy”, „Będę pracownikiem – kogo szukają pracodawcy – cykl warsztatów rozwijających umiejętności pozazawodowe cenione na rynku pracy”, „Rynek pracy bez tajemnic – jak szukać pracy i przygotować się do rozmowy z pracodawcą”, „Sukces czy porażka – co motywuje mnie do działania”, „Wyznaczanie celów i planowanie życia”, „To co najważniejsze” – znaczenie wartości w osiąganiu celów i planowaniu drogi zawodowej”, „Łagodzenie konfliktów klasowych”, „Myśleć inaczej – działać skuteczniej. Sztuka twórczego mylenia”, „Wyznaczanie celów i planowanie życia”, „To co najważniejsze” – znaczenie wartości w osiąganiu celów i planowaniu drogi zawodowej”, „Łagodzenie konfliktów klasowych”, „Myśleć inaczej – działać skuteczniej. Sztuka twórczego mylenia” (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, U. Hetmańczyk)
 • Wycieczki zawodoznawcze (M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas, G. Sieńkowska-Pałka)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Świdnicy, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Indywidualna terapia psychologiczna (K. Dera-Szymczak, K. Łysyk, M. Figlewicz,              M. Szychowiak, M. Gut, M. Jaśkowiak)
 • Terapia pedagogiczna grupowa uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych (A. Grygianiec-Wodarz)
 • Grupowe zajęcia terapeutyczne: edukacja wczesnoszkolna i kl. IV -zajęcia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania (A. Miecznikiewicz, K. Bryk)
 • Spotkania terapeutyczne dla rodzin (K. Dera-Szymczak, M. Figlewicz, M. Jaśkowiak)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – M. Curyl
 • Terapia EEG Biofeedback (K. Rozenek, K. Michałowska- Sołościuk)
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ( M. Jaśkowiak)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, m.in. z ASD (M. Figlewicz)
 • Zajęcia dla uczniów zdolnych SP (M. Gut, A. Baradzi-Pyt, A. Miecznikiewicz, K. Bryk)
 • Stacjonarny turnus dla dzieci młodszych w okresie ferii zimowych lub wakacji: „Ferie z Poradnią”, „Wakacje z Poradnią” (M. Gut, A. Miecznikiewicz, K. Rozenek, M. Jaśkowiak, M. Figlewicz, M. Dutkiewicz)
 • Integracja Sensoryczna (E. Sergiej)
 • Terapia logopedyczna (B. Biedrzycka, M. Sikora, A. Sosińska, M. Dutkiewicz)
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne dla dzieci 3-4 letnich (M. Sikora, M. Dutkiewicz)
 • Zajęcia socjoterapeutyczne (M. Curyl, K. Łysyk,)
 • Sieć doradców zawodowych (prowadzona przez doradców z Poradni w Świdnicy, Świebodzicach, Strzegomiu)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Świebodzicach, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Terapia psychologiczna (U. Hetmańczyk, H. Stawnicka-Andrys)
 • Terapia EEG Biofeedback (K. Sosnowicz)
 • Terapia logopedyczna (M. Błaszczyk)
 • Spotkania z Poradnią – dla logopedów (M. Błaszczyk)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – (K. Sosnowicz)
 • Zajęcia edukacyjne rozwijające umiejętności wychowawcze dla rodziców dzieci w młodszym wieku (M. Balwierz, L. Krawczyk, U. Hetmańczyk)
 • Terapia stymulująca rozwój funkcji poznawczych dziecka przy współudziale rodzica (H. Stawnicka-Andrys)
 • Rewalidacja, terapia pedagogiczna (M. Balwierz, L. Krawczyk)
 • Doradztwo zawodowe (M. Balwierz, L. Krawczyk)

Pomoc organizowana na terenie Poradni w Strzegomiu, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego:

 • Indywidualna terapia psychologiczna (Z. Mrozowska, P. Grzywaczewska)
 • Terapia EEG Biofeedback (D. Klimowicz, M. Nowak)
 • Terapia logopedyczna (D. Mazur, A. Rydel)
 • Zajęcia grupowe dla uczniów z klas III „Czytamy i piszemy- a sukces osiągniemy” (A. Rydel, E.Białas)
 • Konsultacje dla rodziców, nauczycieli (orzecznictwo, pomoc dzieciom/uczniom z niepełnosprawnościami, itp.) – A. Jajko
 • Grupa wsparcia dla rodziców uczniów zahamowanych psychoruchowo, z dysleksją rozwojową (I. Galica)
 • Zajęcia grupowe dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w zakresie rozwijania umiejętności społecznych (P. Grzywaczewska)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, m.in. z ASD (Z. Mrozowska)
 • Terapia pedagogiczna, rewalidacja (B. Dziurla, I. Galica, E. Białas, D. Klimowicz)
 • Doradztwo zawodowe: E. Białas
 • Stacjonarny turnus dla dzieci młodszych w okresie ferii zimowych „Ferie z Poradnią”(A. Rydel, E. Białas, P. Grzywaczewska)

 

 

O autorze

Skomentuj

*

captcha *