Działalność

Zadania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy:

 • diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji języjowej, z chorobami przewlekłymi;
 • prowadzenie terapii dzieci i młodziezy, w zalezności od rozpoznanych potrzeb;
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kariery zawodowej;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnosciami adaptacyjnymi zwiazanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży;
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się;
 • współpraca zw udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funcji rodziny, przedszkola, szkoły lub placówki;
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Świdnicy wydaje opinie m.in. w sprawie:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • dysleksji, dysortografii, dysgrafii,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
 • i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do zawodu,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce.

Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Świdnicy orzeka o potrzebie:

 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
 • indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, (uczniowie niepełnosprawni- niewidomi i słabowidzący, niesłyszacy i słabo słyszący, z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z upośledzeniem umysłowym),
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjecia nauki w szkole,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Rejon działania

Gminy

 • Świdnica,
 • Świebodzice,
 • Strzegom,
 • Jaworzyna,
 • Żarów,
 • Marcinowice,
 • Dobromierz.