Druki do pobrania

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE ORAZ W KIERUNKU ORZECZNICTWA SĄ ROZPATRYWANE NA PODSTAWIE WNIOSKU O UDZIELENIE POMOCY

Wniosek o udzielenie pomocy (wersja pdf)

Wniosek o udzielenie pomocy

Opinia o dziecku,uczniu do wniosku o udzielenie pomocy

-Wniosek o wydanie orzeczenia o indywidualnym nauczaniu indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym

– Opinia_szkoły_NI

Zaświadczenie lekarskie na potrzeby indywidualnego nauczania

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy do indywidualnego nauczania

-Opinia przedszkola/szkoły o dziecku/uczniu ubiegającym się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zaświadczenie lekarskie dziecka/ucznia z niepełnosprawnością lub do wczesnego wspomagania

-Zaświadczenie lekarskie dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym, niedostosowanego społecznie

Zaświadczenie lekarskie dziecka/ucznia z niepełnosprawnością do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Opinia szkoły o uczniu ubiegającym się o zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia

Opinia nauczycieli i specjalistów o funkcjonowaniu ucznia do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

-Zaświadczenie lekarskie do zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

Opinia szkoły oraz wykaz dokumentów niezbędnych do opinii o indywidualnym toku lub programie nauki

– Wniosek o badanie przesiewowe na terenie przedszkola/szkoły

Wniosek o terapię EEG Biofeedback

Upoważnienie do odbioru opinii, orzeczenia

Klauzula informacyjna na czas COVID19

Wniosek o przekazanie teczki dziecka/ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej

WNIOSKI, KTÓRE SĄ UDOSTĘPNIANE RODZICOM/OPIEKUNOM PRAWNYM, PO ROZPOZNANIU SPRAWY PRZEZ SPECJALISTÓW PORADNI:

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

– Wniosek o wydanie opinii po badaniach

– Wniosek o terapię indywidualną/grupową

– Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/zespołowych

– Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka