Search

Czym jest i jak organizować indywidualny program lub tok nauki

Procedura ubiegania się/zezwalania na indywidualny program lub tok nauki:

1.    Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

·         uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;

·         rodzice niepełnoletniego ucznia;

·         wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.

2.    Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.

3.    Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

4.    W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

5.    Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.    Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

7.    Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

8.    W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.

 

Opracowała psycholog mgr Marta Gut na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Porównanie indywidualnego programu nauki i indywidualnego toku nauki

Indywidualny_tok_program

Ferie z Poradnią w okresie  od 28.01.2019r. do 01.02.2019 r.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych pracownicy Zespołu Poradni w Świdnicy (Poradnia w Świebodzicach) zaprosili dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-II lokalnych szkół podstawowych, na zajęcia grupowe w ramach „Ferii z Poradnią”. Celem spotkań była dobra zabawa, sprzyjająca rozwijaniu kreatywności, ciekawości poznawczej i myślenia twórczego uczestników. Podczas zajęć wykorzystano różnorodne formy i metody pracy wspierające osiaganie założonych celów. Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zabawy ruchowe rozwijające ekspresję ciała, aktywne słuchanie pobudzające wyobraźnie i zabawy z wykorzystaniem różnych ciekawych technik plastycznych. Spotkania były też dla małych uczestników okazją do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

Dziękujemy rodzicom i opiekunom za zaangażowanie w punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia.

Inicjatorki oraz prowadzące „Ferie z Poradnią: Milena Balwierz -pedagog, Hanna Stawnicka-Andrys- psycholog, Ludmiła Krawczyk -pedagog

20190129_111806

20190129_110127

20190129_110144

20190129_105205

20190129_105059

20190129_100333

20190128_113524

20190128_113338

20190128_113327

20190128_112711

20190128_112645

20190128_104026

20190128_103812

20190128_102247

20190128_103709(0)

Życzenia

 

Z końcem października w Poradni w Strzegomiu, rozpoczęły się grupowe zajęcia kształtujące umiejętność czytania ze zrozumieniem „Często czytamy – zmysły rozwijamy”. Oferta skierowana jest do uczniów klas II. Podczas systematycznych spotkań z terapeutami dzieci kształtują funkcje słuchowe, wzrokowe i ruchowe za pomocą różnych form i metod pracy. Zajęcia prowadzone w grupie rówieśniczej aktywizują wszystkie analizatory, sprzyjają przyjemniejszemu przyswajaniu materiału, pozwalają na samodzielne odkrywanie odpowiedzi i formułowanie wniosków. Motorem całego działania jest ciekawość
i dociekliwość.

Zajęcia prowadzą:

pedagog – mgr Ewelina Białas,  logopeda – mgr Anna Rydel

20181025_14143120181108_135821 20181108_143052 20181108_135840 20181108_145318 20181108_144711 20181108_144739 20181108_143116 20181108_145429 received_495003274340751 20181108_150004(1)

Doradcy zawodowi z Zespołu Poradni: M. Balwierz, L. Krawczyk, E. Białas,E. Zakrzewska, G. Sieńkowska-Pałka zapraszają do zapoznania się z aktualną ofertą skierowaną do przedszkoli, szkół, rodziców, nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych.

Placówki zainteresowane poszczególnymi działaniami prosimy o złożenie pisemnego zapotrzebowania wskazującego konkretne formy do Dyrektora Zespołu Poradni w terminie do 15 października 2018r.

Przedszkola

Klasy_I-VI  Klasy_VII-VIII_Ponadpodstawowe  Rodzice

Doradcy_ zawodowi

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy zaprasza uczniów klas VI-VIII osiągających wysokie wyniki w nauce i zainteresowanych własnym rozwojem do udziału w cotygodniowych zajęciach dla dzieci zdolnych. W czasie spotkań będziemy poznawać swoje zainteresowania i uzdolnienia, rozwijać twórcze myślenie, wzmacniać wiarę w swoje możliwości, uczyć się radzenia ze stresem.

Rodziców zainteresowanych wspieraniem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego lub społecznego dziecka zdolnego zapraszamy na konsultacje.

 Ilość miejsc ograniczona!

 Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 74 662 27 20 do 31.10.2018

Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godzinach popołudniowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdnicy, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14.

Zajęcia prowadzą: psycholog Marta Gut, pedagog Agnieszka Miecznikiewicz

Proponujemy Państwu zestaw zajęć, które dzięki zastosowaniu różnych form aktywności zaangażują dzieci, sprawiając, że w łatwy sposób przyswoją przekazywaną wiedzę. Na potrzeby realizacji zajęć zostały opracowane scenariusze pięciu/sześciu spotkań, podczas których dzieci zapoznają się z Neciem oraz z podstawowymi pojęciami związanymi z komputerem i internetem. Słuchając bajki, ucząc się piosenki, wykonując ćwiczenia, dzieci poznają zasady działania internetu, oswajają się z klawiaturą komputerową, a także dowiadują się, co robić w sytuacji zagrożenia w sieci.        

Projekt wykorzystuje fabułę i zasoby serwisu edukacyjnego www.necio.pl, którego celem jest nauka bezpieczeństwa w internecie. Bohaterem zajęć jest przyjazny robocik, który zaprasza najmłodszych do wspólnej „zabawy w Internet”. Portal prowadzony jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Sugerujemy, by zajęcia były prowadzone w Państwa przedszkolu raz w tygodniu. Adresowane są one do dzieci w wieku 6 lat. Odbywają się w formie edukacji przez zabawę. Sprzęt i materiały potrzebne do realizacji zajęć to odtwarzacz audio CD, kartki i kredki.

Placówki zainteresowane naszą ofertą prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania na przeprowadzenie zajęć i przesłanie ich lub osobiste dostarczenie do sekretariatu Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy.

Zajęcia prowadzą: pedagog Agnieszka Miecznikiewicz, psycholog Marta Gut

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy przedstawia ofertę działań na rok szkolny 2018/2019 skierowaną do dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli. Prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi formami wsparcia.

W sytuacji wybrania przez rodzica np. terapii, prosimy o złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie Poradni w Świdnicy lub Strzegomiu lub Świebodzicach. Informujemy, że terapia planowana jest wyłącznie po przeprowadzeniu działań diagnostycznych.

Placówki zainteresowane ofertą dotyczącą wspomagania przedszkoli, szkół, prosimy o skierowanie odpowiedniego pisma wskazującego konkretne zapotrzebowanie do Dyrektora Zespołu Poradni do 15 października 2018r.

Poradnia_Swidnica Poradnia_Swidnica Poradnia_Świebodzice Poradnia_Strzegom Wspomaganie_przedszkoli Badania_przesiewowe Wspomaganie_szkół

Zapraszamy w najbliższą niedzielę 27.05.2018 na konsultacje do naszego stoiska zorganizowanego podczas Święta Rodziny.

Świdnica, Rynek, w godzinach od 15:30-18:00.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

Święto Rodziny plakat

        Kończący się rok szkolny przyniósł wiele zmian w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach. Po raz pierwszy, na mocy przepisów prawnych doradztwo zawodowe wkroczyło do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie określonej liczby zajęć lekcyjnych. Zespół doradców ZPP-P w Świdnicy, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach powiatu, zorganizował i przeprowadził cykl szkoleń metodyczno- informacyjnych w ramach sieci wsparcia i współpracy.

            Spotkania zrealizowano w formie warsztatowej. W sumie wzięło w nich udział 70 nauczycieli odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach. Dwa z tych spotkań promowały kreatywne metody prowadzenia doradztwa poprzez wykorzystanie filmu, metod projekcyjnych, gier symulacyjnych i technik plastycznych w pracy z młodzieżą. Pozostałe spotkania dotyczyły przybliżenia uczestnikom założeń i wypracowanych rozwiązań promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, projektu „Efektywne programy doradztwa zawodowego”.

            W czasie warsztatów nie zabrakło również odpowiedzi na pytania szczególnie istotne w pierwszym roku wprowadzanych zmian: jak tworzyć system doradztwa zawodowego w szkole, jak konstruować szkolne programy w tym zakresie, gdzie szukać sojuszników  prowadzonych działań. Spotkania w ramach sieci były również możliwością do dzielenia się uczestników doświadczeniami i integrowania środowiska zaangażowanego w realizację zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach na różnych etapach edukacyjnych.